Financieel

De hospitalisatie voor en de behandeling van longkanker kan veel kosten. Dit hangt af van de soort therapie, de duur en de (dag)hospitalisatie. Wanneer je behandeling definitief vaststaat is het mogelijk om in het ziekenhuis een kostenraming op te vragen.

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt worden de medische kosten, afhankelijk van de uitgebreidheid van de polis, bijna volledig ten laste genomen.

Indien je geen verzekering hebt en de facturen te hoog oplopen, bestaat de mogelijkheid, vaak via de sociale dienst van het ziekenhuis, om een afbetalingsplan af te sluiten waardoor de kosten maandelijks worden afgelost.

Daarnaast kan je als longkankerpatiënt ook in aanmerking komen voor verschillende sociale tegemoetkomingen of financiële tussenkomsten. Om na te gaan of je aan de wettelijke voorwaarden voldoet kan je contact opnemen met de sociale dienst van het ziekenhuis of met je mutualiteit.

De belangrijkste sociale voorzieningen voor longkankerpatiënten worden hier kort op een rijtje gezet met een link naar de website waarop je meer informatie vindt. Je kan ook de brochure “Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten” bestellen bij de VLK (www.tegenkanker.be/publications).

 

Financieel

 

Ziekenfondsen

Tussenkomst voor geneeskundige verstrekkingen
Het ziekenfonds komt tussen in gewone geneeskundige hulp, zoals een consultatie bij de huisarts, in kosten voor fysiotherapie en kinesitherapie, in farmaceutische producten en in hospitalisatie.

Uitkering voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
Wanneer je door ziekte of hospitalisatie niet meer kan werken dan zorgt het ziekenfonds voor een vervangingsinkomen. Het eerste jaar is dit een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, na 1 jaar ziekte wordt dit een invaliditeitsuitkering.

Omnio-statuut
Het omnio-statuut is een voorkeursregeling bij het ziekenfonds waarbij patiënten met een moeilijke financiële situatie een verhoogde tussenkomst krijgen in medische prestaties. Dit is verbonden aan een inkomensgrens.

Hulp van derden
Wanneer je een ziekte- of invaliditeitsuitkering geniet en je aangewezen bent op hulp van anderen dan kan je na 3 maanden ziekte deze aanvullende (forfaitaire) vergoeding aanvragen bij het ziekenfonds.

Premie voor chronisch zieken
Deze jaarlijkse forfaitaire premie wordt door het ziekenfonds automatisch uitbetaald indien je aan de voorwaarden voldoet.

Maximumfactuur
De maximumfactuur biedt een gezin de garantie dat het, over een periode van 1 jaar, nooit méér zal uitgeven dan een bepaald bedrag aan medische kosten. Dit plafondbedrag wordt bepaald door het inkomen. De ziekenfondsen houden de medische kosten van het gezin bij. De kosten die het plafondbedrag overschrijden worden automatisch terugbetaald (riziv.fgov.be).

Vlaamse zorgverzekering
Deze verplichte verzekering heeft als bedoeling tegemoet te komen in de niet-medische kosten van zeer zwaar behoevende personen die thuis of in een rusthuis verzorgd worden. De “zwaar zorgbehoevendheid” wordt vastgesteld door een erkende dienst in de thuiszorg of door de sociale dienst van je mutualiteit (vlaamsezorgverzekering.be).

Tussenkomst in reiskosten
Het ziekenfonds komt tussen in reiskosten voor ambulante chemo- en/of radiotherapie en voor de opvolg consultaties. Het bedrag is wettelijk vastgelegd op €0,25 per km, ongeacht het vervoermiddel.

Tussenkomst in aankoop haarprothese
Wanneer je door chemo – en/of radiotherapie je haar verliest kan je van het ziekenfonds een tussenkomst krijgen in de aankoop van een pruik. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 180 euro.

Palliatieve thuiszorg premie
Deze forfaitaire premie wordt maximaal 2 maanden betaald voor patiënten die thuis palliatief verzorgd worden. De huisarts kan de vraag richten aan de medisch adviseur van het ziekenfonds.

Aanvullende verzekering
Naast deze wettelijke regelingen heeft elk ziekenfonds ook een aantal aanvullende diensten en voordelen. Deze verschillen sterk naargelang het ziekenfonds of regionaal verbond omdat zij autonoom kunnen beslissen welke voordelen zij bieden en welke niet. Het gaat bijvoorbeeld over: ziekenvervoer, uitleenmateriaal, herstelverlof, incontinentie-materiaal e.d.

Voor concrete informatie rond voorwaarden en aanvraagformulieren kan je terecht bij je eigen mutualiteit (www.cm.be; www.neutrale-ziekenfondsen.be; www.socmut.be; www.mloz.be).

Fonds voor de Beroepsziekten en Asbestfonds

Wanneer je tijdens het uitoefenen van jouw beroep in aanraking bent gekomen met een stof die longkanker kan veroorzaken dan kan je een aanvraag doen bij het Fonds voor de Beroepsziekten. Dit fonds onderzoekt het oorzakelijk verband en bij een positieve beslissing nemen zij de volledige medische kosten die met jouw ziekte te maken hebben ten laste. Daarnaast kan je een tijdelijke of blijvende uitkering voor werkonbekwaamheid ontvangen. Bij overlijden ontvangt de familie een overlijdensuitkering.

Het Asbestfonds geeft een financiële vergoeding aan patiënten die een mesothelioom of asbestose ontwikkeld hebben na blootstelling aan asbest (fbz.fgov.be) .

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Inkomensvervangende – en integratietegemoetkoming
De wet voorziet 2 soorten tegemoetkomingen voor mensen met een handicap die erop gericht zijn om hun bestaanszekerheid te waarborgen en hun beperkte zelfredzaamheid te compenseren. Er zijn verschillende voorwaarden naargelang de aard van handicap, leeftijd, nationaliteit, verblijf en inkomen (socialsecurity.fgov.be) .

Tegemoetkoming “hulp aan bejaarden”
Voor patiënten die minstens 65 jaar oud zijn, een verminderde zelfredzaamheid hebben en onder een bepaalde inkomensgrens zitten kan deze uitkering aangevraagd worden via de gemeente.

Parkeerkaart
In sommige gevallen hebben longkankerpatiënten recht op een parkeerkaart. De aanvraagformulieren kan je bekomen op de gemeente. Het medisch gedeelte wordt best door de huisarts ingevuld. Een wetsdokter van het FOD onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet. Deze kaart geeft recht op parkeren voor onbepaalde duur op de daartoe aangegeven plaatsen.

Voor het bekomen van bovenstaande sociale voordelen dien je bij het FOD een wettelijk medisch onderzoek te ondergaan. Door de wetsdokter wordt er een officieel invaliditeitspercentage vastgesteld en krijg je de nodige attesten om deze voordelen aan te vragen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het Vlaams Agentschap richt zich tot personen die tengevolge van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke factoren ernstig beperkt zijn, en die nog geen 65 jaar zijn op het moment van de aanvraag.

Je kan bij het Vlaams Agentschap terecht voor hulp bij opleiding, tewerkstelling en opvang in een erkend centrum. Het Vlaams Agentschap komt ook tussen in de kosten van allerlei hulpmiddelen die de sociale integratie verhogen zoals bv de aanpassing van een woning, auto ed., op voorwaarde dat ze niet door een andere voorziening worden terugbetaald. Deze voorziening is voor longkankerpatiënten zelden van toepassing (vlafo.be).

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte personen of personen met een handicap
Wanneer je minstens 6 maanden ziek bent, een ziekte-uitkering trekt en recht hebt op kinderbijslag dan bestaat de mogelijkheid om verhoogd kindergeld aan te vragen. Jouw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden. Wanneer je in aanmerking komt dan gebeurt de aanvraag meestal automatisch vanuit het ziekenfonds.

Kankerfondsen
Zowel de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) als de Belgische Stichting tegen Kanker (BSK) verlenen financiële steun aan longkankerpatiënten. Het dossier dient samen met een maatschappelijk assistent(e) van het ziekenhuis, ziekenfonds of OCMW te worden ingevuld. Er is een inkomensgrens en de medische kosten mogen door geen andere instantie ten laste worden genomen (www.tegenkanker.be; www.kanker.be).  

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Als mantelzorger van een zwaar ziek familielid tot de 2de graad heb je recht op volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking tot maximum 24 maanden.

Voorwaarden, uitkeringen en aanvraagformulieren vind je terug op www.tijdkrediet.be

Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Wanneer je palliatieve bijstand verleent aan een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt (het moet geen familielid zijn) kan je genieten van 1 tot maximum 2 maanden palliatief verlof.

Meer informatie en aanvraagformulieren op www.tijdkrediet.be